Regulamin

Regulamin konkursu „Mistrzostwa Flash Anzan Edycja 1

 1. Organizatorem konkursu Mistrzostwa Flash Anzan Edycja 1 zwanego dalej Konkursem jest Akademia Sorobanu ul. 10 Lutego 15B/127, 08-110 Siedlce, NIP 8212049179 zwana dalej Organizatorem. Współorganizatorem konkursu jest Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

 2. Wszystkie bieżące informacje związane z Konkursem będą zamieszczane na stronie konkurs.akademiasorobanu.pl oraz na profilu facebookowym Akademii Sorobanu.

 3. Cele Konkursu:

  1. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów.

  2. wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem umiejętności rachunkowych.

  3. doskonalenie techniki szybkich obliczeń pamięciowych.

  4. promocja wartościowych metod edukacyjnych z innych krajów świata.

  5. zwrócenie uwagi na dużą wartość edukacyjną liczydła, jako narzędzia pomagającego doskonalić umiejętności rachunkowe

 4. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja powołana przez Organizatora.

 5. Konkurs przeznaczony jest dla obywateli Polski: dzieci i osób dorosłych w każdym wieku.

 6. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie tylko za zgodą rodziców/opiekunów.

 7. Konkurs będzie odbywał się w dniach od 11 listopada 2020 do 30 kwietnia 2021

 8. Konkurs będzie przebiegał w formule online.

 9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 10. Aby wziąć udział w Konkursie należy założyć konto na platformie konkursowej i uzupełnić zgodnie z prawdą wszystkie pola w formularzu rejestracyjnym (wyjątkiem jest osoba dorosła, która nie uzupełnia pola szkoła). Uczestnik konkursu może mieć tylko jedno konto na platformie konkursowej.

 11. Do konkursu można dołączyć w dowolnym w terminie.

 12. Do udziału w konkursie potrzebny jest komputer/tablet/smartfon z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do internetu. Organizator gwarantuje prawidłowe działanie aplikacji konkursowej w najnowszych wersjach przeglądarek Firefox, Chrome, Chromium.

 13. Podczas trwania Konkursu Uczestnicy dodają pojawiające się na ekranie urządzenia liczby. Podczas wykonywania obliczeń nie mogą korzystać z żadnych pomocy np: liczące urządzenia elektroniczne, liczydła fizyczne, kartka papieru, długopis itp. W przypadku podejrzenia nieuczciwego działania, Komisja może zweryfikować umiejętności Uczestnika i jeśli potwierdzi nieuczciwość, to go zdyskwalifikować.

 14. Konkurs będzie przebiegał w dwóch Konkurencjach zgodnie z poniższymi terminami

Terminy dla Konkurencji 1

Etap 1

Liczby jednocyfrowe – 5 liczb

11.11.2020 – 04.12.2020

Aktywny moduł Nauka

27.11.2020 – 04.12.2020

Aktywny moduł Zawody

do 08.12.2020

Opublikowanie rankingu dla Etapu 1

Etap 2

Etap 2. Liczby jednocyfrowe – 8 liczb

05.12.2020 – 29.12.2020

Aktywny moduł Nauka

22.12.2020 – 29.12.2020

Aktywny moduł Zawody

do 05.01.2021

Opublikowanie rankingu dla Etapu 2

Etap 3

Etap 3. Liczby jednocyfrowe – 10 liczb

02.01.2021 – 29.01.2021

Aktywny moduł Nauka

22.01.2021 – 29.01.2021

Aktywny moduł Zawody

do 06.02.2021

Opublikowanie rankingu dla Etapu 3Terminy dla Konkurencji 2

Etap 4

Liczby dwucyfrowe – 5 liczb

01.02.2021 – 26.02.2021

Aktywny moduł Nauka

19.02.2021 – 26.02.2021

Aktywny moduł Zawody

do 06.03.2021

Opublikowanie rankingu dla Etapu 4

Etap 5

Liczby dwucyfrowe – 8 liczb

01.03.2021 – 26.03.2021

Aktywny moduł Nauka

19.03.2021 – 26.03.2021

Aktywny moduł Zawody

do 03.04.2021

Opublikowanie rankingu dla Etapu 5

Etap 6

Liczby dwucyfrowe – 10 liczb

01.04.2021 – 30.04.2021

Aktywny moduł Nauka

23.04.2021 – 30.04.2021

Aktywny moduł Zawody

do 08.05.2021

Opublikowanie rankingu dla Etapu 6Podsumowanie Konkursu

do 30 maja 2021

Opublikowanie całościowego rankingu konkursu, podanie zwycięzców konkursu, przekazanie nagród 1. Moduł Nauka służy do treningu umiejętności obliczeniowych. Uczestnik może korzystać z tego modułu, gdy moduł Zawody nie jest jeszcze aktywny.

 2. Etap uważa się za zaliczony, jeżeli Uczestnik za pomocą modułu Zawody doda swój czas do tabeli Rankingu. Jest to możliwe po trzykrotnym prawidłowym wpisaniu wyniku. Do Rankingu dodawany jest wówczas średni czas trzech ostatnich bezbłędnych prób, o ile jest krótszy niż znajdujący się już w rankingu danej osoby

 3. Do każdego Etapu Uczestnik Konkursu może podchodzić dowolną ilość razy w terminach aktywności modułu Zawody. W tabeli Rankingu umieszczany jest zawsze jeden najlepszy czas danego Uczestnika.

 4. Jeśli Uczestnikowi nie uda się dodać do tabeli Rankingu w wybranym Etapie (z powodu braku odpowiednich umiejętności albo późniejszego dołączenia do konkursu), to Komisja dodaje mu za ten Etap maksymalny czas wyświetlania liczb.

 5. Miejsca zajęte przez Uczestników w poszczególnych Etapach wyznaczają najkrótsze czasy Uczestników zapisane w tabeli Rankingu

 6. Tabela Rankingu będzie dostępna do wglądu po zakończeniu każdego Etapu konkursu. Komisja konkursowa może też pokazać Ranking w trakcie trwania Konkurencji.

 7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się przez zsumowanie najkrótszych czasów uzyskanych w każdym z Etapów Konkurencji 1 i 2. Im krótszy łączny czas, tym wyższe miejsce zajęte przez Uczestnika.

 8. W sytuacji, gdy nie uda się wyłonić z powodu remisu 3 pierwszych miejsc, Komisja może zarządzić dogrywkę między osobami z takimi samymi łącznymi czasami.

 9. Po zakończeniu Konkursu Komisja poda imiona, nazwiska, wiek, miejscowość i szkołę 20 najlepszych osób według klasyfikacji końcowej.

 10. Komisja Konkursowa dołoży starań, by konkurs przebiegał uczciwie. Ze względu na formułę online Konkursu, Uczestnicy na żądanie Komisji poddadzą się procedurze weryfikacji tożsamości i umiejętności.

 11. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych uczestników.

 12. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i oznacza wyrażenie przez Uczestnika konkursu lub w przypadku osoby nieletniej, jego prawnego opiekuna, zgody na zbieranie i przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby konkursu oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika przez Akademię Sorobanu oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki dla celów związanych z przeprowadzeniem i podsumowaniem konkursu, stosownie do postanowień zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

 13. Reklamacje związane z konkursem i wyłonieniem nagrodzonych należy składać pisemnie na adres Organizatora w terminie do 7 dni od dnia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy otrzymaną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku. Decyzje podjęte w wyniku rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i dalsza korespondencja w tej sprawie nie będzie rozpatrywana.

 14. Organizator zastrzega możliwość zmiany daty rozpoczęcia konkursu i jego harmonogramu.

 15. Organizator zastrzega prawo do przyznania dodatkowych nagród.

 16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 17. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie konkurs.akademiasorobanu.pl

 18. Problemy techniczne należy zgłaszać pod adresem kontakt@akademiasorobanu.pl